Om elsäkerhet på TSS varv och bryggor, Extra el, Elregler, Elsäkerhet Mer att läsa

Elregler
 • Normal elanvändning ingår i avgifterna för båtplats.

 • Alla elverktyg och sladdar som används ska vara godkända för utomhusbruk (dubbelisolerade eller med jordad kontakt).

 • Om värmare används för tillfälligt bruk måste det vara typ bilvärmare (strålkaminer får under inga omständigheter användas).

 • Behöver vi använda el utöver vårrustningsarbeten för att t ex. göra reparationer eller ladda batterier måste tillståndsbricka sättas på kabel och den kan fås av hamnkaptenen eller varvschefen.

 

 • Elen på bryggorna är tänkt för tillfällig användning, det finns varken tillräckligt med uttag eller tillräckligt med ström för att alla skall kunna ha el veckovis i båtarna.

 • Slutligen är det bestämt att vakt och funktionärer skall, om elkablarna inte är märkta, dra ur dem, om båtägaren inte finns vid båten.
 • Vid användning av el utöver rustningsarbeten skall en avgift betalas, beräknat på kilowattförbrukning gånger 1 krona/kilowatten.
  Båtägaren svarar själv för att rätt avgift beräknas och betalas till TSS.

 

 • Elektrisk materiel skall vara utförd enligt gällande föreskrifter. Tänk på att det är extra viktigt att all elmateriel är avsedd för användning utomhus då vi ibland håller till i mycket fuktig miljö.

 • Värmeapparater av alla slag skall vid användning stå under ständig uppsikt på grund av brandfaran.

 • Då du lämnar båten ska du ta bort kabeln som du haft ansluten. Det är endast vid batteriladdning som kabeln får sitta kvar.

 • Vid batteriladdning skall anslutningskabeln i stickproppsänden vara försedd med en skylt med texten "Batteriladdning". Normalt behöver laddningen av batterierna ej ta mer än 24 timmar.

Extra el
Om du behöver el för större arbeten eller om du är vinterliggare med båten i sjön och önskar kontinuerlig anslutning till eluttag ska du före anslutning kontakta Hamnkaptenen/Varvschefen.

Värmeapparater för permanent användning ska då besiktigas och i vissa fall måste även elmätare inkopplas. Kablarna som sedan används för anslutning till eluttag ska märkas med en speciell skylt som utdelas av Hamnkaptenen/Varvschefen .

Den extra elförbrukningen får du betala för.


Elsäkerhet
För din egen säkerhet rekommenderar vi att du använder en portabel jordfelsbrytare vid all inkoppling till eluttagen.

Se till att kablar och kontakter är i gott skick - byt ut kablar om isoleringen skadats.

Kontakta gärna Hamnkaptenen/Varvschefen eller annan funktionär om du upptäcker något som bör åtgärdas i den fasta elanläggningen t.ex. ett skadat eluttag.


 

Här nedan lite mer att läsa om Elsäkerhet ,Säkringar, Sladdar, Heta glödlampor, El utomhus
Jordfelsbrytare, Märkning och symboler, Apparat med skyddsjordning,
Apparat med dubbelisolering

Elsäkerhet
Elsäkerhet och brandsäkerhet är två ämnen som går hand i hand.
En del bränder orsakas av elfel i apparater och den fasta anläggningen.
Elstötar på människor och djur är en annan riskfaktor som vi vill undvika.
Därför är det bra att tänka efter innan man gör något själv som har med elinstallationer att göra.
Det finns vissa saker som man får göra själv, men man måste då ha nödvändiga kunskaper.
Det vill säga att du måste veta hur du ska göra och vilka material du får använda.
Du får till exempel byta strömbrytare, vägguttag, lamputtag och säkringar.
Du får montera sladdströmbrytare, lamphållare, skarvuttag och stickkontakt på en sladd samt göra en förlängningskabel.

Det finns andra saker som man inte får göra själv
Du får inte utföra någon form av nyinstallation eller utökning i den fasta anläggningen, uttagen eller strömbrytarna.
Du får inte byta ut de fasta kablarna eller säkringsskåpet.
I fråga om att byta säkringar får du inte heller byta säkringar till en större säkring.
Du får inte heller ansluta eller koppla loss fast anslutna apparater.
Du får inte byta vägguttag från ojordat till jordat.
Du får inte heller byta en skadad kabel till en fast ansluten apparat.
Om du är minsta osäker på hur man gör eller vad man får göra så vänd dig alltid till en elinstallatör innan det är för sent.

Och kom ihåg att alltid arbeta spänningslöst.
Du kan inte dö bara för att du kontrollerar en gång extra att du dragit ut stickkontakten eller skruvat ur säkringen samt kontrollerat att uttaget, strömbrytaren eller sladden verkligen är spänningslös.
Försäkra dig också om att ingen annan kan koppla på spänningen medan du arbetar.


Säkringar
Du får absolut inte ersätta en säkring med en annan säkring som klarar högre ström. Oftast går det inte eftersom man då måste byta bottenplatta i säkringshållaren, vilket inte är tillåtet. Om man trots allt skulle lyckas sätta i en kraftigare säkring är risken för brand överhängande. Ledarna i kabeln är avsedda för en viss maxström och ökar man strömuttaget över det tillåtna genom att sätta i en kraftigare säkring så överhettas kabeln och börjar så småningom smälta och eventuellt brinna.

Sladdar

 1. Är alla sladdar hela och fria från sprickor ?

 2. Ligger sladdarna så att de inte utsätts för nötning ?

 3. Ligger sladdarna så att de inte är klämda ?

 4. Ligger sladdarna så att de inte kommer i kontakt med heta ytor ?

 5. Dina sladdar ligger inte ihoprullade som fågelbon ?

 6. Dina sladdvindor är helt utdragna ?

 7. Är stickkontakten, uttaget på sladden hel och sitter ordentligt ?

 8. Har du stickkontakter med hela kontaktstift ?
 

Hela och felfria sladdar till dina apparater är en självklarhet.
Vad du kanske inte visste är att alla sladdar och kablar blir varma när du använder dina apparater.
Varje sladd klarar av att kyla av sig själv om man inte har manipulerat med anläggningen.
Rullar du ihop sladdarna och kanske till och med fäster många kablar intill varandra så avtar sladdens förmåga att kyla sig själv. Detta kan i sin tur leda till att isoleringen på sladden smälter varvid en olycka som brand eller elchock kan inträffa.
Vissa stickkontakter har hela kontaktstift, dessa är inte lämpliga till gamla platta eluttag, då man kan sätta stickkontakten i uttaget och få kontakt med spänningen innan stickkontakten är helt inne. De platta kontakterna som oftast sitter i nyare apparater har plast pinnar
med en liten kontaktyta längst ute. Dessa är att rekommendera till de gamla platta uttagen.

Heta glödlampor och brandrisk
Halogenlampor och toppförspeglade glödlampor kan bli 250°C varma. Den här typen av lampor förekommer ofta bland annat i sänglampor med klämfattning. Placera alltid heta lampor långt ifrån brännbart material och kontrollera fästanordningarna.
Vanliga armaturer kan också bli brandfarliga vid oförsiktig användning. Använd rätt sorts lampa med högst det watt-tal som anges på armaturen.

 


 

El utomhus
Utomhus är risken för elolyckor större än inomhus. Det beror dels på förekomsten av fukt (ström leds bättre i fuktiga miljöer), dels på att vi utomhus oftast står i direkt kontakt med marken, det vill säga jord.

Speciell märkning
Eluttag och apparater som får användas utomhus eller i fuktiga miljöer är märkta med speciella teckenkombinationer och symboler.

Inneapparater utomhus
Undvik att ta ut apparater som är avsedda att användas inomhus.
Om du exempelvis använder brödrosten på altanen eller dammsugaren på garageuppfarten måste du vara noga med att apparaten inte utsätts för väta, till exempel regn. Glöm inte att ta in apparaten direkt efter användning.

 

 
Större krav på uttag och sladdar
Uttag utomhus ska alltid vara jordade. För nya uttag gäller dessutom krav på jordfelsbrytare, något som du även kan komplettera gamla uttag med.
Anslut aldrig en apparat som du ska använda utomhus till ett ojordat uttag. Det kan vara livsfarligt! Om du måste använda en skarvsladd, se till att den är jordad och att den ansluts till ett jordat uttag.
Apparater utomhus
Ska du jobba med elektriska apparater ute, kontrollera i bruksanvisningen att de verkligen är avsedda för utomhusbruk.
Se till att du inte använder eller förvarar elapparater utomhus när det regnar eller är fuktigt (se upp med dagg!).
En apparat som blivit fuktig kan bli strömförande och därmed farlig.
Arbete utomhus
Se till att du aldrig är barfota när du arbetar med elapparater utomhus! Att ta i en apparat som blivit strömförande samtidigt som man är i kontakt med jord, är livsfarligt. Skor ger ett bra skydd. Dessutom bör du vara skyddad av en jordfelsbrytare.


Jordfelsbrytare
En jordfelsbrytare känner av om strömmen går fel väg, exempelvis via en människa till jord, och bryter då strömmen på bråkdelen av en sekund.
En jordfelsbrytare för personskydd bryter felströmmen om den uppgår till mer än 0,030 Ampere. Läs mer om Jordfelsbrytare
Jord kan vara allt ifrån marken utanför huset till metallhöljet på spisen, betonggolvet du står på eller diskbänken.
Jordfelsbrytaren skyddar dig mot elstötar om du tar i en apparat som blivit strömförande och du samtidigt är i kontakt med jord. Den skyddar även mot bränder som kan uppstå när elen tar fel väg till jord.
Jordfelsbrytare finns i flera utföranden. De kan installeras fast vid elcentralen och skyddar då antingen en hel bostad eller en del av installationen.
Vägguttag med inbyggda jordfelsbrytare används i badrum, tvättstugor och garage. De skyddar när du använder elapparater som anslutits till just det uttaget.

Flyttbara jordfelsbrytare som ansluts direkt i ett vägguttag är praktiska eftersom de skyddar i miljöer där fasta jordfelsbrytare fortfarande saknas, till exempel i trädgården.
Observera att flyttbara jordfelsbrytare inte får ersätta fasta, till exempel i ett badrum.

OBS Jordfelsbrytare skyddar inte om du gör kortslutning d.v.s. du tar i två ledare samtidigt (fas och nolla). Strömmen begränsas då av den säkring som skyddar ledarna och den strömstyrkan är långt över vad en människa klarar. Gör du en direkt kortslutning, alltså kopplar ihop fas och nolla ska säkringen utlösa.

Provning av jordfelsbrytare.
Du ska åtminstone någon gång om året prova din jordfelsbrytare. På alla jordfelsbrytare finns en liten testknapp som du kan trycka på.
Jordfelsbrytaren löser då ut och bryter strömmen. Välj därför ett lämpligt tillfälle för din provning.


Märkning och symboler
För att elektriska produkter överhuvudtaget ska få säljas och användas, måste de uppfylla vissa krav.
   
CE-märkning
Med CE-märket intygar tillverkaren att apparaten uppfyller gällande europeiska säkerhetsregler.
   
Godkännandemärken
Många tillverkare låter typprova (certifiera) sina apparater för att få en opartisk bedömning av säkerheten. S-märket betyder att det svenska provningsorganet SEMKO kontrollerat och godkänt apparatens säkerhet. Motsvarande provningsorgan finns i andra europeiska länder.
   
IP-beteckning och droppmärken
Utomhus är risken för elolyckor större än inomhus. Elmateriel som används ute måste skyddas mot fukt eller vara utfört med fuktskydd. Detsamma gäller för den fasta installationen, till exempel vägguttag. Vilken grad av fuktskydd som finns kan utläsas av droppsymboler eller IP-beteckningar.

De senare beskrivs genom bokstäverna IP följda av ett tvåsiffrigt nummer. Den andra siffran i numret anger skydd mot väta - ju högre siffra desto bättre skydd.
Är du osäker på om elmateriel får användas utomhus, läs bruksanvisningen.
Handverktyg, till exempel häcksaxar och borrmaskiner, är i allmänhet inte fuktskyddade. Dessa verktyg bör därför användas utomhus bara när det inte regnar eller är fuktigt.

Fast nyinstallation utomhus, till exempel vägguttag, måste utföras av en elinstallatör som vet vilka skyddskrav som gäller i olika utomhusmiljöer.
   
Apparat med skyddsjordning
Om en apparat har en sladd med minst tre ledare, varav en är grön- och gulrandig är den skyddsjordad. Den grön- och gulrandiga ledaren måste vara ansluten till stickkontaktens jordbleck (märkt med ett jordtecken). På nya apparater finns en ring runt jordtecknet
.
En stickpropp som är skyddsjordad passar i alla vägguttag, både jordade och ojordade. Det går alltså att använda en skyddsjordad apparat även i ojordade uttag, men då fungerar inte längre apparatens skyddsjord och apparatens hölje kan då bli ledande utan att säkringen utlöser. Finns då ingen jordfelsbrytare inkopplad kan detta leda till en olycka med dödlig utgång.
   
Apparat med dubbelisolering
Många bruksapparater, till exempel elvispar, radioapparater, och smålampor, är märkta med en dubbelkvadrat.

I en sådan apparat är eldetaljerna dubbelt isolerade och därför behövs ingen skyddsjordning. Stickkontakten saknar jorddon
och passar i alla slags uttag.