Tranebergs Segelsällskap, en traditionsfylld äkta båtklubb.
 

 

HAMNEN Ansökan om hamnplats Bestämmelser om utnyttjande av hamnplats Miljö i hamnen Hamnplats vintertid Förtöjningar Försäkring i hamnen Elström Övrigt Avgifter

VARVET Ansökan om varvsplats Miljö på varvet Försäkring på varvet Sjösättning Upptagning Mastskjulet Elström Klubbhuset

HAMN- OCH VARVSREGLEMENTE

ALLMÄNT
-För båt som ska ligga i hamnen och/eller på varvet skall båtplatsavtal tecknas.

GRINDEN
-Nyckel till grinden tillhandahålles av styrelsemedlem mot fastställd depositionsavgift.

MILJÖMEDVETENHET

TSS strävar efter att, så lite som möjligt, påverka vår omgivande miljö negativt.

Utan miljömedvetna medlemmar så har vi ingen miljömedveten båtklubb.

För att underlätta för medlemmarna att agera miljömedvetet så finns ett antal bestämmelser och rekommendationer angående hantering av miljöfarliga ämnen. Se vår miljöpolicy
Vi har dessutom en miljöstation där vi kan ta emot flera sorters miljöfarligt avfall.
Medlemmarna ska använda miljöstationens möjligheter för deponering av miljöfarligt avfall.
Sådant miljöfarligt avfall som inte är avsett för eller kan rymmas i miljöstationens behållare får inte ställas/hällas bredvid, utan ska bortfraktas av medlemmen själv till närmaste återvinningsanläggning.

Untitled Document

Rutiner för miljöfarligt avfall:

Avfall
Deponeras
Anmärkning
Olja
Miljöstationens oljefat
Du får inte hälla vattenblandad olja i spilloljefatet, det ska istället hällas i fatet för oljehaltigt slagvatten.
Vid spill använd Absol*
Diesel
Miljöstationens fat för lösningsmedel
Lösningsmedel (thinner, lacknafta,etc.)
Miljöstationens fat för lösningsmedel
Bensin
Miljöstationens fat för lösningsmedel
Oljefilter
Miljöstationens fat för oljefilter
Oljeduk, oljekorv, oljeindränkta trasor,Absol
Miljöstationens fat för oljehaltigt material
Glykol
Miljöstationens fat för glykol

När du kör glykol genom motorn: Samla upp glykolen med hink vid avgasrör och ev. annat utlopp.
Eller töm motorn med hjälp av avtappningskranarna.

Färgburkar med färg kvar och slipdamm med färgrester.
Miljöstationens fat för färgburkar

Tomma burkar = metallåtervinning
Samla slipdammet i tomma färgburkar och lägg i färgburksfatet.

Båtbatterier
Miljöstationens kärl för båtbatterier
Småbatterier
Miljöstationens batteriholk
Oljehaltigt slagvatten
Uppsamlingskärl för oljehaltigt slagvatten
Får ej tömmas i spilloljefatet.
För att undvika att oljehaltigt slagvatten pumpas ut rekommenderas oljeduk eller oljekorv i kölsvinet under motorn.**
Latrin från båten
Töms i tömningsstation för latrin.
Förteckning över toatömningsstationer
Mälaren o Hjälmaren
Sthlms skärgård
Lysrör, lysrörslampor, glödlampor etc.
Fraktas av medlem till återvinningsstation.
Använd även lysrörsförpackningen när du fraktar ej funktionsdugliga lysrör
El- och elektronikskrot
Miljöstationens pall för elskrot.

*Absol är ett oljeabsorbtionsmedel som används när man drällt olja "vid sidan av". Det strös ut över oljan och suger upp den. När oljan har sugits upp ska Absolen samlas ihop och förvaras i dubbla sopsäckar tills hämtning sker. Absolen finns i nedre verkstan under trappan. I två hinkar med lock och säckar för påfyllning.

**Orsaken till att oljehaltigt slagvatten uppstår är förstås att motorn läcker olja. Medlemmar med oljeläckande motorer uppmanas att åtgärda detta problem. Om det är helt omöjligt att få motorn tät så se då till att båten är tät, så slipper vi oljehaltigt slagvatten som pumpas ut av automatlänsen. Är det omöjligt att få båten tät så se då till att det finns ett yttre oljetråg under motorn som samlar upp läckande olja. Om det inte går att få in ett tråg under motorn så ska du använda "oljekorv" eller oljeduk som absorberar oljan och som du sedan byter när det behövs.

Övrigt icke miljöfarligt avfall:

Avfall Deponeras Anmärkning
Grövre torrt grovavfall (presenningar, virke etc.)
Plattformen norr om containern för hushållssopor.
Lastas i container vid vårens städdag.
Hushållssopor, plast, brännbart
I gröna containern vid gånggrinden.
Metall
Miljöstationens pall för grövre metallskrot.
Konservburkar och liknande fraktas av var och en till återvinningsstation.
Glas
Fraktas av medlemmen till kommunal glasåtervinning.
Du får inte kasta glas i containern för hushållssopor.

 

§1.HAMNEN


§1.1 HAMNPLATS

-Medlem eller inträdessökande som önskar hamnplats vid TSS skall göra ansökan därom.

-Hamnplats tilldelas den sökande i mån av tillgång efter hamnkaptenens anvisning.

-När hamnkaptenen så finner nödvändigt kan tilldelad plats utbytas mot annan.

-Lista på tilldelade hamnplatser anslås i klubbhuset innan sommarsäsongen börjar.

§1.1.1 Om medlem inte kan utnyttja sin hamnplats får TSS, efter överenskommelse med medlem, hyra ut platsen till annan.
Detta får ske högst två år i rad sedan upphör medlems rätt till båtplatsen automatiskt och medlem får då ansöka om båtplats på nytt.
Medlem kan dock ansöka skriftligen (per brev eller e-post) hos styrelsen om undantag från ovanstående regel om synnerliga skäl föreligger.
Medlem får ej på egen hand hyra ut eller låna ut båtplats till annan.


§1.1.2 Medlem som betalar men ej använder sin hamnplats under 2 på varandra följande år och ej heller låter TSS hyra ut platsen, har därmed förverkat rätten till sin båtplats och medlem får då ansöka om båtplats på nytt.
Medlem kan dock ansöka skriftligen (per brev eller e-post) hos styrelsen om undantag från ovanstående regel om synnerliga skäl föreligger.
TSS föredrar dock att medlem meddelar hamnkaptenen skriftligen (per brev eller epost) att platsen ej kommer att användas och då kan platsen hyras ut av TSS enligt §1.1.1 under en maximal tid av 2 år.


§1.2 HAMNPLATS VINTERTID

Avgiften för hamnplatsen gäller från 1 april t.o.m. den 31 oktober.
Skall medlems båt ligga vid bryggan under andra tider än ovan angivits skall överenskommelse om detta ske med hamnkaptenen. Kvarligger medlems båt efter den 31 oktober utan överenskommelse med hamnkaptenen kommer en avgift på 250 kr per påbörjad vecka att debiteras medlemmen.


§1.3 FÖRTÖJNINGAR

-Alla förtöjningar skall vara dimensionerade efter båtens storlek. Hamnkapten eller annan styrelsemedlem kan underkänna förtöjningen och därvid skall förtöjningen rättas till efter vederbörandes anvisningar.

-Bryggförtöjningen skall vara dubbel och försedd med fjädrar.

-Även akterförtöjningen skall vara dubbel och vid Y-bom vara försedd med fjädrande anordning av gummimaterial.

-Alla vid bryggan förtöjda båtar skall vara väl avfendrade.

-Efter sommarsäsongens avslutande skall förtöjningsmateriel avlägsnas från brygga och Y-bom.

-Det åligger medlem att tillse att lina mellan boj och sten är i gott skick.
Vid förslitning kan medlem genom hamnkaptenens försorg uthämta ny lina.

-Det åligger också medlem att kontrollera förtöjningsringar på bryggan och genom båtklubbens försorg åtgärda dessa om farligt slitage anses föreligga.

-Det åligger också medlem att kontrollera Y-bommarnas infästning i bryggan och tillika flottörernas skick och infästning till Y-bommen. Upptäcker medlem förslitningar eller annat som påverkar Y-bommens funktion ska hamnkaptenen eller annan styrelsemedlem meddelas.

-Styrelse- och hamnfunktionärer äger rätt att gå ombord på inom hamnen förtöjda båtar för att tillse förtöjningar eller annat som kan förorsaka skada på annans egendom.

-Har båtägare förtöjt sin båt på sådant sätt att det föreligger risk för skador på dennes eller annans båt/båtar eller på bryggor äger styrelse- och/eller hamnfunktionär rätt att på båtägarens bekostnad flytta båten till annan plats som vid tillfället befinnes lämplig.
Mer information om förtöjning....


§1.4 MILJÖÅTGÄRDER I HAMNEN

-För att undvika att olja pumpas ut med länsvatten rekommenderar klubben alla medlemmar att använda oljeduk/oljekorv i kölsvinet.

Största försiktighet skall iakttagas vid påfyllande av bränsle från dunk så att inte bränslespill hamnar i vattnet.


§1.5 FÖRSÄKRING HAMNEN

-Alla i hamnen liggande båtar skall vara försäkrade för brand, sjörisk och ansvar.


§1.6 ELSTRÖM I HAMNEN

-Elström får ej användas för uppvärmningsändamål. Endast godkänd ledningsmaterial får användas. Om extra strömkrävande arbeten skall utföras skall detta meddelas hamnkaptenen.

-Kontakter ska dras ur elstolpen när du inte är på varvet eller i hamnen. Måste du ändå ha elström när du inte är närvarande ska en märklapp hängas på sladden där anledningen anges till att du måste ha elström inkopplad.
Mer att läsa om el


§1.7 ÖVRIGT HAMNEN

-Material eller jollar får ej placeras på bryggorna annat än vid lastning och lossning.

-Cykling är ej tillåtet på bryggorna.

-Klubbens vagnar får ej lämnas kvar på bryggorna.

-Hamnliggare uppmanas att inte i onödan köra på tomgång, rusa motorn eller uppträda störande för omgivningen.

-För upprätthållande av ordningen är båtägare och dess besättning skyldiga att följa hamnkaptenens anvisningar.

-Bojekan skall efter användande förtöjas på anvisad plats.

-Har medlem orsakat skada eller upptäcker skada eller farlig förslitning på klubben tillhörigt materiel såsom bryggor,Y-bommar, bojar etc. skall hamnkapten eller annan styrelsemedlem snarast meddelas.

-Påträffas föremål/materiel i hamnen vars ägare ej är känd eller vars ägare ej kan identifieras äger klubben rätt att flytta/bortfrakta föremålen tidigast 14 dagar efter påträffandet.

-Hamnkaptenen eller kassören skall omgående underrättas om försäljning eller byte av båt.


§1.8 AVGIFTER HAMNEN

För samtliga medlemmar gäller att alla avgifter skall vara inbetalda senast det datum som anges i faktura eller på inbetalningskort.


§2 VARVET

ALLMÄNT VARVET

-Inköp eller försäljning av båt skall omgående meddelas varvschef eller kassör.

§2.1 ANSÖKAN OM VARVSPLATS

-Ansökan om varvsplats görs hos kassören eller varvschefen.
Fördelning sker efter turordning.

-Båtägare som ligger på varvet är skyldiga att följa varvschefens anvisningar.


§2.2 FÖRSÄKRING VARVET

-Alla på varvet liggande båtar skall vara försäkrade för brand, uppläggningsskada och ansvar.


§2.3 SJÖSÄTTNING

-Anmälan till sjösättningsdag görs på listor uppsatta i klubbhuset.

-Turordning vid sjösättning bestäms av varvschef i samråd med båtägare.

-Båtägaren skall möta upp vid fastställd tid sjösättningsdagen samt deltaga i arbetet tills samtliga båtar är sjösatta.

-Båtägaren skall visa upp giltigt försäkringsbesked på båten innan sjösättning påbörjas.

-Alla båtar skall vara sjösättningsklara i god tid före utsatt sjösättningsdag.

-Sjösättning äger rum sista helgen i april samt under maj månad med tre fasta sjösättningsdagar.

-Om någon båt skall kvarligga på varvet efter denna tid skall avtal träffas i god tid (helst innan upptagningen på hösten) därom med varvschefen.

-Båt som ska ligga kvar på varvet under sommarsäsongen kan behöva flyttas.

-Båtar som är i vägen vid sjösättningen har varvschefen rätt att flytta.
Avgift härför belastas båtägaren.

-I god tid före sjösättningen skall täckning vara borttagen samt båtplats städad och rensad från ogräs.

-Båtvagga skall vara försedd med ägarens namn,telefonnummer och markerad i vilken ände fören skall ligga.

-Efter avslutad sjösättning skall vagga, täckmaterial etc uppläggas på anvisad plats. Täckmateriel, bockar etc. skall i möjligaste mån märkas med ägarens namn.

-Påträffas föremål/materiel på varvet vars ägare ej är känd eller vars ägare ej kan identifieras betraktas föremålen/materielen som övergiven och klubben äger därmed rätt att flytta eller bortfrakta föremålen.
Innan bortfraktning sker skall anslag fästas vid aktuellt föremål/ materiel där ägaren uppmanas att ta kontakt med varvschef eller någon i styrelsen inom 30 dagar från anslagets uppsättande. Har ingen kontakt tagits under dessa 30 dagar äger klubben rätt att bortfrakta föremålen/materielen.
Anslag skall även uppsättas i klubbhuset och på klubbens hemsida.

-Du får ligga kvar i hamnen en vecka efter sjösättning. Sen måste du flytta på dig
Du kan få ligga kvar längre efter godkännande av hamnkaptenen mot en fastställd avgift per vecka.

-Allmän städning av varvet utföres kollektivt efter sista sjösättningsdagen.

-Dag och tid för städning bestäms av styrelsen.


§2.4 UPPTAGNING

-Anmälan till upptagning görs på listor uppsatta i klubbhuset.

-Turordning vid upptagning bestäms av varvschef i samråd med båtägare.

-Båtägaren skall möta upp vid fastställd tid på upptagningsdagen samt deltaga i arbetet tills samtliga båtar kommit upp.

-Båtägaren skall visa upp giltigt försäkringsbesked på båten innan upptagning påbörjas.

-Innan upptagning påbörjas skall vagga, pallning etc vara på plats och i gott skick. Vid tveksamhet om materielens skick kontakta någon i styrelsen. Om materielen befinns vara i undermåligt skick uppskjutes upptagningen av båten tills materielen är åtgärdad.

-Du får ligga vid varvets bryggor högst en vecka före avtalad upptagningsdag.
Du kan få komma tidigare efter godkännande av hamnkaptenen mot fastställd avgift per vecka.

-Upptagning äger rum med början i september och fortsätter under oktober månad med sammanlagt 8 upptagningsdagar.

-Under uppläggningstiden skall varje båtplats hållas städad. Skräp får endast läggas i container.


§2.5 MASTSKJULET

-Endast master och bommar får förvaras i mastskjulet. Löpande och stående rigg samt spridare m.m. skall bortmonteras innan masten läggs in i mastskjulet.

-Endast båtens ordinarie mast(er) och bommar får förvaras i mastskjulet. Reserv och "extra"master/bommar får ej förvaras i mastskjulet.

-Mast och bom skall vara märkta med ägarens namn och telefonnummer.

-Bommar placeras om möjligt på bjälkarna under taket.

-Ingen målning av master och bommar får ske i mastskjulet.


§2.6 ELSTRÖM PÅ VARVET

-Elström får ej användas för uppvärmningsändamål.

-Endast för utomhusbruk godkänd ledningsmaterial får användas.

-Om extra strömkrävande arbeten skall utföras skall detta meddelas varvschefen.

-Kontakter ska dras ur elstolpen när du inte är på varvet eller i hamnen. Måste du ändå ha elström när du inte är närvarande ska en märklapp hängas på sladden där anledningen anges till att du måste ha elström inkopplad.

Mer att läsa om el

§2.7 MILJÖÅTGÄRDER PÅ VARVET

§2.7.1
Endast godkända bottenfärger får användas inom TSS. Se Kemikalieinspektionens hemsida

Alternativ till bottenmålning, för plastbåtar, är båtbottentvätt. Du slipper köpa färg, måla och påverka miljön negativt när du tvättar av det mesta av färgen på hösten.
Har du en liten båt kan du till och med använda klubbens trailer och ta upp och tvätta när du vill.
Har du en något större motorbåt kan du anlita någon i styrelsen för att ta upp båten på slipen för tvätt. Det är betydligt billigare än att måla.

Båtbottentvättar finns för närvarande i:
Trosa
Nynäshamn
Vaxholm
Käppala
Kolström
Saltsjöbaden
Stocksund
Skurusundet

§2.7.2 I samband med slipning skall maskin med uppsamlare användas om inte manuell slipning sker.
Vid större bottenarbeten på båten såsom renskrapning för hand skall presenning läggas på marken så att färgrester kan samlas upp och deponeras på därför avsedd plats.

§2.7.3 I samband med olje- och glykolbyte skall största försiktighet iaktagas för undvika spill.

I och vid miljöstationen finns:

 • 1 fat för spillolja.
 • 1 fat för lösningsmedel inkl. bensin och diesel.
 • 1 fat för ej tomma färgburkar. (Tomma färgburkar behandlas som metallavfall.)
 • 1 fat för oljefilter.
 • 1 fat för oljedukar och oljekorvar.
 • 1 fat för sprayburkar.
 • 1 fat för använd glykol.
 • 1 låda för båtbatterier.
 • 1 behållare för småbatterier.
 • 1 låda för el- och elektronikskrot.
 • 1 låda för metallskrot.

§2.8 KLUBBHUS
-I klubbhuset finns två större rum. I det ena är det OK att sitta i sina arbetskläder och fika och äta men i det andra bör du inte sitta i dina arbetskläder. Dessutom finns två toaletter och ett rum där du kan hänga in arbetskläder. (Även arbetskläder mår bra av att bli tvättade några gånger om året.)

-Städningen i klubbhuset gör vi själva så plocka undan, torka av och diska efter dig.

-Vi har numera kommit överens om att inte röka i klubbhuset.


§2.9 AVGIFTER PÅ VARVET
-För samtliga medlemmar gäller att alla avgifter skall vara inbetalda senast det datum som anges i faktura eller på inbetalningskort.